درخواست نمایندگی فروش

درخواست نمایندگی فروش

مشخصات فردی

وضعیت محل فعالیت جهت درخواست نمایندگی

فروشگاه :
پروانه کسب :

نام صنفی که در آن فعالیت دارید ؟

باکدام شرکت ها به عنوان نماینده فروش همکاری دارید ؟

نام شرکت تاریخ شروع همکاری شماره تلفن شرکت حذف
+افزودن سوابق کاری
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

آیا وسیله نقلیه جهت توزیع محصولات در اختیار دارید ؟

بارگذاری مدارک ( امکان بارگذاری عکس )