نظرسنجی

نظرسنجی

بررسی نگرش و دیدگاه های مشتریان راجع به ابعاد شرکت

مشخصات

1- از درسا انتظار دارم :

2-با توجه به انتظارات خود از شرکت درسا و ارزیابی از کیفیت کالا و خدمات دریافتی، تصور می کنم ...

3-تجربه و شناخت من طی سال ها همکاری و ارتباط با شرکت درسا حاکی از این است که این شرکت:

4-در مجموع از خرید و معامله با شرکت درسا در قیاس با ایده آل های خود:

5-راجع به ادامه همکاری با شرکت درسا تردید ندارم که....