نظرسنجی

نظرسنجی

فرم نظرسنجی از نماینده خدمات پس از فروش

نماینده خدمات پس از فروش؛

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما مشتري عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم . اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد.       

                                                                                                        با تشكر

                                                                                                مدير عامل شرکت درسا  

مشخصات نماینده خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

توضیحات